Loyaal Horeca Uitzendbureau B.V. (Kamer van Koophandel: 64669076), hierna te noemen Loyaal, verleent u hierbij toegang tot loyaal.com (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Beperkte aansprakelijkheid

Loyaal spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Loyaal.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Loyaal nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Loyaal en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Loyaal, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Email verkeer

De informatie verzonden in onze e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien dit e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

In dat geval is het niet toegestaan deze informatie te gebruiken, te openbaren, te distribueren, te kopiëren, te printen of er op te vertrouwen. Loyaal is niet aansprakelijk voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Loyaal kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

Overig

Loyaal behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Op al onze rechtsbetrekkingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de kamer van koophandel op 22 december 2015 te Utrecht onder inschrijfnummer 64669076. Op verzoek kunnen wij u deze toezenden.